Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt trên 1,41 tỷ USD, tăng nhẹ 1,2% so với tháng 4/2021 nhưng tăng mạnh trên 82% so với tháng 5/2020
Tính chung 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,63 tỷ USD, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 5,13 tỷ USD, chiếm 77,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 80,4%
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường đã chiếm tới 60,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 4,02 tỷ USD, tăng 99,4% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 5/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 896,54 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng 4/2021 và tăng mạnh 115,5% so với tháng 5/2020. Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Trung Quốc đạt 677,17 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng 23%; Nhật Bản đạt 580,77 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 11%; EU triệu USD, chiếm %, tăng %; Hàn Quốc đạt 369,21 triệu USD, chiếm 5,6%, tăng 7%.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý có một số thị trường tuy kim ngạch không cao nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh như: New Zealand đạt 12,59 triệu USD, tăng 91,9%; Đan Mạch đạt 20,52 triệu USD, tăng 70,3%; U.A.E đạt 13,63 triệu USD, tăng 99%.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2021 tăng ở hầu hết các thị trường
 

Nguồn: VITIC