Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 9/2021 đạt trên 701,23 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng 8/2021 và giảm mạnh 39,6% so với tháng 9/2020
Tính chung 9 tháng năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 11,11 tỷ USD, tăng mạnh 30,6% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 422,01 triệu USD, chiếm 75,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 31,3%
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường đã chiếm tới 60,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 6,69 tỷ USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 9/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 349,66 triệu USD, giảm 22% so với tháng 8/2021 và giảm mạnh 51,7% so với tháng 9/2020.
Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Trung Quốc đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 10%, tăng 23,4%; Nhật Bản đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 9,3%, tăng 11,3%; Hàn Quốc 652,69 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng 10,8%.
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

                                                                                                  ĐVT: USD 
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang các thị trường 9 tháng năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC