Riêng tháng 6/2021 xuất khẩu 87.931 tấn phân bón các loại, đạt 45,45 triệu USD, giá 516,9 USD/tấn, giảm 15,6 % về khối lượng nhưng tăng 27,4% kim ngạch, tăng 51% về giá so với tháng 5/2021 và so với tháng 6/2020 cũng tăng tương ứng 16,7%, 94,3% và 70,9%
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 41,2% trong tổng khối lượng và chiếm 43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 273.105 tấn, tương đương 99,16 triệu USD, giá trung bình 363 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 58%, 84,6% và 16,9%. Riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 6,2% về khối lượng nhưng tăng 15,6% về kim ngạch và tăng 23,2% về giá, đạt 60.598 tấn, tương đương 26,77 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Lào đạt 31.883 tấn, tương đương 12,4 triệu USD, giá trung bình 388,9 USD/tấn, tăng 22,7% về lượng, tăng 21,7% kim ngạch và nhưng giảm nhẹ 0,9% về giá, chiếm 4,8% trong tổng khối lượng và chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước,.
Xuất khẩu sang thị trường Mozambique đạt 15.650 tấn, tương đương 10,93 triệu USD, giá trung bình 698,7 USD/tấn, tăng rất mạnh 140,6% về lượng và tăng 287,3% kim ngạch, giá tăng 61%, chiếm trên 2,4% trong tổng khối lượng và chiến 4,7% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 49.374 tấn, tương đương 10,23 triệu USD, giá trung bình 207,3 USD/tấn, giảm 16,9% về lượng nhưng tăng 2,7% kim ngạch, giá tăng 23,6%, chiếm trên 7,5% trong tổng khối lượng và chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 6 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC