Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vẫn xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Campuchia, chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của cả nước, đạt 7,47 triệu USD, tăng 20,7% so với tháng 12/2019 nhưng giảm 24% so với tháng 1/2019.
Xuất khẩu sang Malaysia chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam, đạt 5,26 triệu USD, giảm 15,6% so với tháng 12/2019 và giảm 20,6% so với tháng 1/2019; Mỹ chiếm 13,7%, đạt 5,03 triệu USD, giảm 32,2% so với tháng 12/2019 nhưng tăng 68,7% so với tháng 1/2019;
Trung Quốc chiếm 13,5%, đạt 4,96 triệu USD, giảm 60,1% so với tháng 12/2019 và giảm 17% so với tháng 1/2019
Trong tháng đầu năm nay xuất khẩu thức ăn chăn nuôi sang tất cả các thị trường đều sụt giảm kim ngạch so với tháng 1/2019; Trong đó, đặc biệt chú ý là thị trường Bangladesh giảm mạnh nhất 84,3%, chỉ đạt 0,15 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Singapore cũng giảm mạnh 35,6%, đạt 0,21 triệu USD, Indonesia giảm 58,2%, đạt 0,35 triệu USD; Nhật Bản giảm 71,9%, đạt 2 triệu USD; Philippines giảm 62,2%, đạt 0,65 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi tháng 1/2020

(Theo số liệu công bố ngày 12/2/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 1/2020

So tháng 12/2019 (%)

So tháng 1/2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

36.734.552

-26,79

-26,32

100

Campuchia

7.471.594

20,71

-23,96

20,34

Malaysia

5.262.769

-15,63

-20,63

14,33

Mỹ

5.029.738

-32,18

68,73

13,69

Trung Quốc đại lục

4.957.407

-60,13

-17,04

13,5

Ấn Độ

3.846.709

75,14

-14,17

10,47

Nhật Bản

2.005.086

-21,52

-71,92

5,46

Hàn Quốc

1.165.700

-46,32

-23,25

3,17

Đài Loan (TQ)

1.149.383

-33,55

-39,38

3,13

Thái Lan

944.978

-8,97

-53,41

2,57

Philippines

647.734

-78,05

-62,22

1,76

Indonesia

352.198

-79,8

-58,15

0,96

Singapore

209.068

13,27

-35,6

0,57

Bangladesh

147.161

9,7

-84,27

0,4

 

Nguồn: VITIC