Riêng tháng 3/2024 xuất khẩu đạt 79,57 triệu USD, tăng 36,7% so với tháng 2/2024 và giảm 23,3% so với tháng 3/2023.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 35,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này đạt trên 79,85 triệu USD, giảm 19,9% so với 3 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 3/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 31,27 triệu USD, tăng 47% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 38,2% so với tháng 3/2023.
Tiếp theo là thị trường Campuchia đạt 30,5 triệu USD, giảm 26%, chiếm 13,7%; Malaysia đạt 26,48 triệu USD, tăng 15,5%, chiếm 11,9%; Mỹ đạt 27,67 triệu USD, tăng mạnh 154%, chiếm 12,5%...
Xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Đông Nam Á đạt trên 71,73 triệu USD, giảm 11,3% so với 3 tháng đầu năm 2023, chiếm 32,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 222,27 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC