Tính chung 10 tháng năm 2022 xuất khẩu thủy sản đạt gần 9,39 tỷ USD, tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 775,67 triệu USD, tăng 28,1%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,92 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 10/2022 đạt 150,51 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 9/2022 nhưng giảm 31,7% so với tháng 10/2021. Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,2%, đạt gần 1,43 tỷ USD, tăng 32,9%; riêng tháng 10/2022 đạt 160,61 triệu USD, tăng 13% so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 32,4% so với tháng 10/2021. Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 10/2022 giảm 3,6% so với tháng 9/2022 nhưng tăng 60,8% so với tháng 10/2021, đạt 141,03 triệu USD; cộng chung cả 10 tháng năm 2022 tăng mạnh 82,1% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,35 tỷ USD, chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 10 tháng năm 2022 tăng mạnh 44,6% so với 10 tháng năm 2021, đạt 4,55 tỷ USD, chiếm 48,5% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 37,8%, đạt 2,44 tỷ USD, chiếm 25,9%. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,07 tỷ USD, tăng mạnh 31,6%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt trên 646,1 triệu USD, tăng mạnh 37%.

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022 đạt gần 9,39 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC