Riêng tháng 6/2022 đạt gần 1,01 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 18,8% so với tháng 6/2021.
Xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 451,5 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ là thị trường duy nhất đạt trên tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, chiếm 23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,31 tỷ USD, tăng mạnh 45,1% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 6/2022 đạt 216,98 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng 5/2022 và giảm 7,6% so với tháng 6/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 14,5%, đạt 828,73 triệu USD, tăng mạnh 89,3%; riêng tháng 6/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 133,39 triệu USD, giảm 22% so với tháng 5/2022 nhưng tăng mạnh 48% so với tháng 6/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 6/2022 tăng 8,3% so với tháng 5/2022 và tăng 26,8% so với tháng 6/2021, đạt 161,02 triệu USD; cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 799,88 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 6 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 39,6% so với 6 tháng đầu năm 2021, đạt 2,66 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 29,7%, đạt 1,43 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 651,96 triệu USD, tăng mạnh 42%.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng trưởng tốt

 

Nguồn: Vinanet/VITIC