Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 459,13 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ - thị trường lớn nhất trong 7 tháng đầu năm nay tăng trưởng rất mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1,14 tỷ USD, chiếm 22,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước; Riêng tháng 7/2021 kim ngạch đạt gần 236,56 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng 6/2021 và tăng 28,3% so với tháng 7/2020.
Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản - thị trường lớn thứ 2 chỉ tăng nhẹ 1,7%, đạt trên 802,28 triệu USD, chiếm 16,1%; Riêng tháng 7/2021 đạt 122,25 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 2,8% so với tháng 7/2020.
Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU – thị trường lớn thứ 3 lại tăng trưởng tốt, tăng 17,6% so với cùng kỳ, đạt 564,05 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 7/2021 tăng 16% so với tháng 6/2021 và tăng 12% so với tháng 7/2020, đạt 104,75 triệu USD.
Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tháng 7/2021 tiếp tục giảm 7% so với tháng 6/2021 và giảm 25,8% so với tháng 7/2020, đạt 84,05 triệu USD, cộng chung cả 7 tháng cũng giảm 11,6%, đạt 521,9 triệu USD, chiếm 10% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng ở hầu hết các thị trường

Nguồn: VITIC