Tính chung 02 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 321.720 tấn, trị giá 240,2 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 72,0% về trị giá.

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2022 đạt 109.400 tấn, trị giá 85,0 triệu USD, giảm 21,5% về lượng và tăng 32,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau đó là thị trường Singapore chiếm 17,0% trong tổng lượng và 14,8% tổng kim ngạch, đạt 25.326 tấn, kim ngạch 16,6 triệu USD, tăng mạnh 81,2% về lượng và tăng 160,6% về trị giá.

Xuất khẩu xăng dầu 02 tháng đầu năm 2022,

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC