Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:
Ông Souheila RAMDANE
Cán bộ kỹ thuật - thương mại
Mob. : +213 770 972 924
Địa chỉ : Benzaoui, Ouled Sabor, 19000 Sétif - Algérie
Tél. : +213 770 264 162 ; Email: s.ramdane@jabcompany.com
Website: www.jabcompany.dz
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria