Trong đó: Nội dung Phát triển ngoại thương gồm 69 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 109.352 triệu đồng như tổ chức tham gia hội chợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài; tổ chức các hoạt động xúc tiền thương mại trên môi trường mạng; Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung Phát triển thị trường trong nước gồm 16 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 26.648 triệu đồng.
Chi tiết Quyết định và Phụ lục kèm theo:
1. Quyết định 2926/QĐ-BCT
2. Mục lục phụ lục đính kèm
3. Phụ lục I. Danh mục đề án Phát triển ngoại thương
4. Phụ lục II. Danh mục đề án Phát triển thị trường trong nước
5. Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình
6. Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện đề án tại nước ngoài
7. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện
8. Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia tại nước ngoài
9. Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia
 
 

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại