Nghị định gồm 6 Chương, 30 điều; trong đó Điều 1 qui định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, cấp giấy phép FLEGT.
Điều 3 qui định, gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.
Điều 4 quy định gỗ nhập khẩu phải đảm bảo hợp pháp, được làm thủ tục nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan.
Nghị định phân loại cụ thể doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; việc cấp giấy phép FLEGT và đánh giá độc lập việc thực hiện của hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này theo thẩm quyền.
Chủ gỗ nhập khẩu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc hợp pháp của gỗ nhập khẩu theo các quy định pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về cung cấp thông tin theo tiêu chí đánh giá vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam và tiêu chí xác định loại gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định…
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.
Xem chi tiết Nghị định 102/2020/NÐ-CP nd102-2020-cp_ZZEZ.pdf
 

Nguồn: VITIC