Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 được ban hành nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CLTK21-30 một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn Hệ thống thống kê Nhà nước; Đề cao trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan và các địa phương đối với việc thực hiện CLTK21-30. Hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể của CLTK21-30 và đánh giá kết quả hoạt động so với các mục tiêu của Chiến lược.
Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 gồm có 2 phụ lục: Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 và Khung theo dõi thực hiện Kế hoạch CLTK21-30.
Hoạt động theo dõi là quá trình rà soát và giám sát liên tục các hoạt động và sử dụng kết quả phát hiện trong quá trình theo dõi để cải tiến quá trình thực hiện. Đó là cách thức xác định và chỉnh sửa kịp thời các vấn đề, định hướng và ưu tiên của mục tiêu để thay đổi và tối ưu hóa tác động của mục tiêu.
Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 gồm 5 nội dung chính với 17 nhóm chỉ tiêu và 54 chỉ tiêu cụ thể. Các cột trong Khung biểu thị các nội dung; mục tiêu; chỉ tiêu theo dõi và đánh giá; tần suất; đơn vị thực hiện. Các dòng thể hiện tên mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết của từng mục tiêu.
Nội dung Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 gồm: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê; Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: Vinanet/VITIC