Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 như sau: Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt trên 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước; Hình thành 80 mạng lưới trung gian và 03 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực;…
Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ; thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học công nghệ…
Chương trình xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học công nghệ; cơ chế liên thông thị trường khoa học công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động. Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng, số lượng nguồn cung hàng hóa khoa học công nghệ trên thị trường.
Triển khai các biện pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ; nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, ưu tiên công nghệ từ các nước phát triển, có tiềm năng tác động lớn và lan tỏa, trước hết là đối với một số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; ưu tiên hỗ trợ các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phụ trợ, cơ giới hóa, chế biến sâu trong nông nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC