Quyết định gồm có 4 Điều và 2 bảng phụ lục về định hướng triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, trong đó nêu rõ: Chương trình thực hiện nhằm mục tiêu tuyên truyền để mọi bộ phận trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN; nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Chương trình thực hiện tuyên truyền trong giai đoạn từ nay đến hết 2025, tầm nhìn 2030. Đối tượng tuyên truyền là người dân Việt Nam đặc biệt là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu; giới trẻ; người dân ở cấp cơ sở; người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN;…
Chương trình nêu rõ những ưu tiên nội dung tuyên truyền như truyền thông về các hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng; các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các thỏa thuận thương mại tự do khu vực ASEAN; phát triển nguồn nhân lực, lao động - việc làm; kinh tế số, chuyển đổi số; giáo dục; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hợp tác tiểu vùng, hợp tác ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 của ASEAN...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC