Thông tư gồm có 4 Điều và 2 bảng Phụ lục kèm theo về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ một phần.
Trong đó, tại Phụ lục I bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.
Tại Phụ lục II bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2020.
 

Nguồn: VITIC