Trong đó sửa đổi Điều 8 về những nhu cầu vốn không được cho vay:
1. Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với nhu cầu vốn như sau:
- Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư;
- Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm;
- Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư;
- Để mua vàng miếng;
- Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình;…
2. Bổ sung quy định hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, bao gồm:
- Nguyên tắc cho vay bằng phương tiện điện tử;
- Nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng;
- Dư nợ cho vay;
- Hồ sơ đề nghị vay vốn;
- Thẩm định và quyết định cho vay;
- Thỏa thuận cho vay;
- Lưu giữ hồ sơ cho vay;
- Phương thức thanh toán được sử dụng để giải ngân vốn cho vay.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Nguồn: Vinanet/VITIC