Thông tư gồm 8 Điều và Bảng danh mục vị trí việc làm kèm theo. Trong đó hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính từ trung ương đến địa phương. Cụ thể, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính, gồm vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính (cấp trung ương); vụ, cục và tương đương thuộc cơ quan các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (cấp tổng cục); cục thuế tỉnh, TP trực thuộc trung ương; cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, TP trực thuộc trung ương; cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước tỉnh, TP trực thuộc trung ương (cấp cục). Ngoài ra, còn có chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực; chi cục hải quan; chi cục dự trữ nhà nước trực thuộc cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước huyện. Ngoài ra còn có sở tài chính; phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND, quận, thị xã, thành phố.
Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính bao gồm 101 vị trí việc làm. Trong đó có 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện như chuyên viên về quản lý tài sản công; chuyên viên về quản lý giá; chuyên viên về quản lý tài chính DN; chuyên viên về bảo hiểm…
Có 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục: chuyên viên về quản lý thuế; nhân viên về giám sát quản lý hải quan; kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu; kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan…
Theo hướng dẫn của Thông tư 54, trường hợp công chức đang ở ngạch cao hơn so với ngạch công chức tương ứng của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm thì được bảo lưu ngạch hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.
Đối với các vị trí việc làm nhân viên về kiểm soát chi ngân sách nhà nước và cán sự về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Thông tư hướng dẫn rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn để chuyển đổi sang vị trí việc làm tương đương hoặc thi nâng ngạch lên vị trí việc làm ngạch cao hơn liền kề đảm bảo trong vòng 6 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, bãi bỏ vị trí việc làm cán sự về kiểm soát chi ngân sách nhà nước và vị trí việc làm nhân viên kiểm soát chi ngân sách nhà nước quy định tại phụ lục thông tư này.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Nguồn: Vinanet/VITIC