Thông tư gồm có 8 Điều và Biểu phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; trong đó quy định phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật là 6 triệu đồng/lần đối với khảo nghiệm diện rộng và diện hẹp; 3,5 triệu đồng/lần đối với khảo nghiệm diện rộng; đối tượng dịch hại thứ 2, đối tượng cây trồng thứ 2, dạng thuốc thành phẩm thứ 2, mức hàm lượng thứ 2 trở đi trong một giấy phép khảo nghiệm là 300.000 đồng/lần.
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật là 9 triệu đồng/lần đối với đăng ký chính thức và 2,5 triệu đồng/lần đối với đăng ký bổ sung, gia hạn; trường hợp thay đổi nhà sản xuất, tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký là 1,5 triệu đồng/lần;…
6 trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật bao gồm: Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật nếu khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 01 kg (hạt giống), nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép,…) đối với 01 chủng loại giống cho 01 lần nhập khẩu, xuất khẩu; Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường; Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh;…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/7/2021.

Nguồn: VITIC