Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6533/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2021, ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính tại công văn 11890/BTC-TCDN ngày 18 tháng 10 năm 2021, Tư pháp tại công văn 3664/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn số 2136/UBQLV-TTTT ngày 07 tháng 12 năm 2021 về Đề án “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:
1. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo các quy định hiện hành.
2. Bộ Tài chính nghiên cứu các kết quả và kinh nghiệm quốc tế phân tích tại Đề án kèm theo công văn số 6533/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để rà soát, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 và các quy định có liên quan.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương “Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với DNNN theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp” theo đúng Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.
Công văn số 1354/VPCP- ĐMDN có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2022
Xem chi tiết Công văn số 1354/VPCP- ĐMDN
 

Nguồn: Vinanet/VITIC