Theo đó, so với Thông tư số 110/2015 trước đây, từ ngày 05/11/2019, khi thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế phải sử dụng các biểu mẫu mới được sửa đổi, bổ sung như sau:
Thêm mới 03 biểu mẫu: Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế (Mẫu 06/TB-TĐT); Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp ngân sách Nhà nước (Mẫu C1-10a/NS-TĐT); Giấy xác nhận hoặc không xác nhận số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước (Mẫu C1-10b/NS-TĐT).
Và có 05 biểu mẫu được sửa đổi: Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (Mẫu 02/TB-TĐT); Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử (Mẫu 03/TB-TĐT); Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử (Mẫu 05/TB-TĐT); Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu 01/ĐK-TĐT); Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử (Mẫu 02/ĐK-TĐT).
Thay thế 02 biểu mẫu: Bãi bỏ Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử (mẫu 01/TB-TĐT) và Thông báo thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu 06/TB-TĐT); Thay thế bằng Thông báo tiếp nhận (Mẫu số 01-1/TB-TĐT) và Thông báo chấp nhận/không chấp nhận (Mẫu 01-2/TB-TĐT)…
Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động. Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.
Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ.
Thông tư cũng quy định mới về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp thông tin số thuế không khớp với dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019.
Xem chi tiết Thông tư 66/2019/TT-BTC tại đây.

Nguồn: VITIC