Theo đó, tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định nêu rõ, Thủ tướng quyết định đối với vốn ngân sách Trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm nhưng không quá ngày 31/12 năm sau trong 7 trường hợp sau:
1. Dự án quan trọng quốc gia;
2. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng;
3. Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
4. Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau;
5. Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;
6. Dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;
7. Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.
Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng gồm những giấy tờ sau đây:
1. Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công.
2. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công.
3. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công.
4. Các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).
Đồng thời, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý kiến của cộng đồng dân cư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư;…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và làm hết hiệu lực một phần Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Xem chi tiết Nghị định số 40/2020/NĐ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC