Yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công thương, Tài chính Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước Việt Nam tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng, dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo liên quan.
Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng, dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước; hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Công văn số 2327/VPCP-KTTH có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022.
Xem chi tiết Công văn số 2327/VPCP-KTTH
 

Nguồn: Vinanet/VITIC