Theo Điều 13, nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quản cáo, gọi điện thoại quảng cáo là mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới 01 số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

Ngoài ra, chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ - 22 giờ mỗi ngày, gọi điện quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Nếu vi phạm các nguyên tắc này, người quảng cáo sẽ bị xử phạt như sau:
- Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ; Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng: Phạt từ 20 – 30 triệu đồng.
- Nếu gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo: Phạt đến 100 triệu đồng.
Tại Điều 5, người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đến đầu số 5656.
Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới Hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656.
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin có trách nhiệm chuyển hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác từ đầu số 456 sang hệ thống tiếp nhận phản ánh trên đầu số mới 5656.
Nghị định này chính thức có hiệu lực từ 01/10/2020.
Xem chi tiết Nghị định 91/2020/NĐ-CP tại đây.

Nguồn: VITIC