Tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống người lao động và người dân ngày càng được nâng cao hơn. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an toàn, trật tự xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018 - 2019. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn và đạt kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khoá XIV theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật phá sản doanh nghiệp và Bộ luật Lao động: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội; thực hiện khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện; rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá tác động một cách toàn diện, thận trọng (tránh tạo tiền lệ để các doanh nghiệp khác lợi dụng tiếp tục trốn đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động) và đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Trước tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra nhiều, năm tới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt nam sẽ đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về Bảo hiểm xã hội; thực hiện khởi kiện những doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng và gian lận bảo hiểm.
Song song với đó là rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn, tránh để các doanh nghiệp lợi dụng trốn đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm có đánh giá và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình, tạo cơ sở cho các bên tham gia Hội đồng tiền lương quốc gia thương lượng, đàm phán mức lương tối thiểu vùng hàng năm.
Ngoài ra, liên quan đến lợi ích trước mắt của người lao động, Thông báo nêu rõ, mỗi Bộ, ngành, địa phương hay chính các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, nhất là các dịp lễ, Tết…
Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, chất lượng bữa ăn giữa ca tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hay việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động…

Xem chi tiết Thông báo 368/TB-VPCP tại đây.

Nguồn: VITIC