Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện. Cụ thể: Văn phòng đại diện phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nếu thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đang đặt trụ sở hoặc khi gia hạn thời gian hoạt động.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sửa đổi, bổ sung Giấy phép, văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc: Đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tiến hành hoạt động tại địa điểm mới, chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ trong vòng 06 tháng, từ ngày Giấy phép được sửa đổi, bổ sung; Công bố nội dung thay đổi trên phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và 03 số báo viết liên tiếp hàng ngày hoặc báo điện tử trong 07 ngày làm việc.
Trong đó có 03 phụ lục về mẫu giấy phép thành lập gồm:
- Phụ lục 01a về Mẫu Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại;
- Phụ lục 01b về Mẫu Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Phụ lục 01c về Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
Bên cạnh đó, mẫu phụ lục 02c - Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng ban hành kèm Thông tư 40 cũng được thay thế tại Thông tư này.

Xem chi tiết Thông tư 25/2019/TT-NHNN tại đây.

 

Nguồn: VITIC