Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hải quan bao gồm 20 báo cáo, tiêu biểu như: Báo cáo kiểm toán; Báo cáo tài chính; Báo cáo hàng hóa nhập, xuất tồn kho ngoại quan; Báo cáo hàng hóa nhập, xuất tồn kho CFS…
Trong lĩnh vực thuế, chế độ báo cáo định kỳ do Tổng cục Thuế chủ trì xây dựng như: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử; Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân…
Căn cứ vào danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố, các đơn vị triển khai rà soát chế độ báo cáo, thực hiện rà soát, lập danh mục và trình Bộ quyết định công bố chế độ báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi. Đồng thời phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính công khai danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
Theo danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế, một số báo cáo có tần suất 3 tháng và hình thức bằng điện tử và giấy như: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí; Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước; Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn. Cũng với hình thức này nhưng tần suất là 6 tháng như: Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử; Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử. Còn Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và Bảng kê thanh toán biên lai được báo cáo với tần suất 3 tháng chỉ với hình thức giấy.
Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mình mà doanh nghiệp tổng hợp báo cáo nộp tại Cục Thuế/Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, Quyết định này cũng quy định danh mục các loại báo cáo trong lĩnh vực hải quan, kế toán, kiểm toán, kho bạc, tài chính… thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính mà các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ, cơ quan, tổ chức có liên quan phải thực hiện.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 1898/QĐ-BTC tại đây.
Nguồn: VITIC