Theo BCTC quý II, CTCP Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) ghi nhận hơn 194 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn nên biên lãi gộp tăng từ 36,5% lên 39,4%.
Trong kỳ, hoạt động tài chính đem về 1,9 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,6%. Chi phí tài chính giảm 11% xuống 2,4 tỷ đồng, song chi phí bán hàng tăng từ 30,8 tỷ lên 34,2 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 41% lên 19,5 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế ở mức 16,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Việc lãi giảm được doanh nghiệp giải trình là do chi phí phát sinh tăng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

opc-png-1140-1626853037.png

Đơn vị: tỷ đồng
Sau 6 tháng đầu năm, Dược phẩm OPC đạt 473,4 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đi ngang ở mức 53,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 2% lên 54,9 tỷ đồng.
Tính đến 30/6, tổng tài sản tăng 4% lên 1.195 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 836,6 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm gần 9 tỷ đồng về mức 50,8 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 11% lên 598,6 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng đi ngang 169 tỷ đồng. Doanh nghiệp có gần 147,6 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và không có khoản vay dài hạn.

Nguồn: ndh.vn