Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa trong tháng 10/2021 đạt mức 5.239.069 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 142% so với tháng 9/2021. Như vậy, lũy kế tổng tiêu thụ nội địa 10 tháng năm 2021 là 51.001.321 tấn giảm 1% cùng kỳ năm 2020.
Sản lượng xuất khẩu xi măng và clinker tháng 10/2021 đạt mức 4.200.058 tấn (trong đó xi măng 1.294.184 tấn và clinker là 2.905.874 tấn) bằng tăng 17% so với cùng kỳ 2020, và bằng 80% so với tháng 9/2021. Lũy kế từ đầu năm nay, tổng lượng xi măng xuất khẩu 10 tháng năm 2021 đạt 37.739.087 tấn (trong đó xi măng là 13.450.741 tấn và clinker là 24.288.346 tấn) bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tháng 10/2021khoảng 9.439.127 tấn bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 106% so với tháng 9/2021. Lũy kế từ đầu năm 2021 đặt mức tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 10 tháng năm 2021, đến nay đạt 88.740.408 tấn bằng 107% so với cùng kỳ năm 2020.
Một vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp cần lưu ý là Chính phủ mới ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 57//2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi… trong đó đáng chú ý mã hàng: 2523.10.10 loại dùng để sản xuất xi măng trắng và mã hàng: 2523.10.90 loại khác sẽ áp dụng mức thuế suất 10% từ ngày 01/01/2023.
Điều này có nghĩa là từ ngày 01/01/2023, xuất khẩu clinker ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sẽ chịu mức thuế suất 10% (thay vì mức 5% như hiện nay), các quy định khác vẫn giữ nguyên như cũ. 

Nguồn: ximang.vn