Tính chung 5 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón các loại đạt 1,87 triệu tấn, trị giá 519,39 triệu USD, giá trung bình 277,6 USD/tấn, tăng 10,3% về lượng, tăng 19,7% kim ngạch và giá tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Phân bón nhập khẩu về Việt Nam có xuất xứ nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, chiếm trên 43% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước; nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh trở lại trong tháng 5/2021, tăng 38% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 4/2021, đạt 205.395 tấn, tương đương 58,8 triệu USD và cũng tăng mạnh 48,6% về lượng và tăng 57,3% về kim ngạch so với tháng 5/2020. Tính chung, cả 5 tháng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 821.091 tấn, tương đương 224,88 triệu USD, giá trung bình 273,9 USD/tấn, tăng 15,4% về lượng, tăng 30,4% về kim ngạch và tăng 13% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đông Nam Á là thị trường đứng thứ 2 về cung cấp phân bón cho Việt Nam, trong tháng 5/2021, nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 23,8% về lượng, tăng 55,2% về kim ngạch so với tháng 4/2021, đạt 58.669 tấn, tương đương 20,78 triệu USD và so với tháng 5/2020 cũng tăng mạnh 53,6% về lượng và tăng 132,7% về kim ngạch. Tính chung cả 5 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 204.508 tấn, tương đương 59,5 triệu USD, giá 291 USD/tấn, chiếm trên 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch phân bón nhập khẩu của cả nước, tăng 24,9% về lượng, tăng 55,8% về kim ngạch và tăng 24,7% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Nga đứng thứ 3 về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, trong tháng 5/2021, nhập khẩu từ thị trường Nga tăng 26,6% về lượng, tăng 40,3% về kim ngạch so với tháng 4/2021, đạt 56.037 tấn, tương đương 18,31 triệu USD và so với cùng tháng năm 2020 thì lại sụt giảm cả lượng và kim ngạch, với mức giảm tương ứng 28% và 21,9%. Tính chung cả 5 tháng năm 2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga giảm nhẹ gần 3% cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 163.292 tấn, tương đương 52,57 triệu USD, giá 322 USD/tấn, chiếm 8,7% trong tổng lượng và chiếm 10% trong tổng kim ngạch phân bón nhập khẩu của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường chủ đạo trong 5 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020.

Nhập khẩu phân bón 5 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC