Ngày 23/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 415/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021, theo đó bổ sung Hiệp hội Thang máy Việt Nam vào danh sách thành viên chính thức của Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 (Thương mại và Phát triển bền vững) của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn; hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 897/QĐ-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2020. VNEA có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. 
Tính đến thời điểm hiện tại, Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có tổng cộng 7 tổ chức thành viên, bao gồm: (1) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); (2) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD); (3) Viện Công nhân – Công đoàn (trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); (4) Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV); (5) Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS); (6) Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP); và (7) Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA).
Nhóm DAG Việt Nam được thành lập ngày 17/8/2021 theo Quyết định số 1972/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, căn cứ quy định tại Điều 13.15 của Hiệp định EVFTA. DAG Việt Nam bao gồm các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Chức năng chính của Nhóm DAG Việt Nam là tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA, phù hợp với cam kết tại Hiệp định. Các thành viên DAG Việt Nam hoạt động độc lập với cơ quan quản lý nhà nước mà DAG Việt Nam cung cấp tư vấn.
Ngày 22/3/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Quyết định số 401/QĐ-BCT thành lập và quy định cơ chế tổ chức, hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Theo đó, các thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT cũng đồng thời là thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA.
Như vậy, với việc trở thành thành viên DAG Việt Nam trong EVFTA, Hiệp hội Thang máy Việt Nam cũng đồng thời trở thành thành viên DAG Việt Nam trong Hiệp định UKVFTA.
Quyết định số 415/QĐ-BCT.
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương