Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 (số liệu trước soát xét). Theo đó Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.777 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 945 tỷ đồng, hoàn thành 65,6% kế hoạch năm 2015.

Trong cơ cấu 9.777 tỷ đồng doanh thu, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 7.661 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.899 tỷ đồng, tăng 10%; Doanh thu từ hoạt động khác đạt 218 tỷ đồng, tăng trưởng 36,1%. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm 78,4% tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 945 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 766 tỷ đồng, hoàn thành 67,2% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng giá trị tài sản hợp nhất đạt 50.826 tỷ đồng; Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.793 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm đạt Tổng doanh thu đạt 6.092 tỷ đồng (tăng 24,7%), Doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.609 tỷ đồng (tăng 28,2%), doanh thu khai thác mới đạt 885 tỷ đồng (tăng 23,9%).

Bảo hiểm Bảo Việt đạt Tổng doanh thu 3.263 tỷ đồng, tăng 4,8%; Lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ 2014.

Kim Phượng

Theo Bảo Việt