Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc mua sắm tập trung.

Cụ thể là các quy định nêu tại Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 34/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia; Thông tư số 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Y tế công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương).

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương công bố danh mục mua sắm tập trung của đơn vị mình với tiêu chí tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63; đảm bảo không trùng lắp với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Tài chính và Bộ Y tế công bố.

Văn bản công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của các đơn vị, địa phương phải được công bố trước 30/6/2016 và gửi về Bộ Tài chính 1 bản.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng tự quyết định đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản, thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung theo nguyên tắc không thành lập mới, không bổ sung biên chế.

Trong thời gian chưa tổ chức sắp xếp lại đơn vị mua sắm tập trung hoặc không có đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế, các đơn vị, địa phương giao cho một đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm.

Đăng ký mua xe trước 30/5

Một nội dung quan trọng được Bộ Tài chính đề nghị là các đơn vị phải tổng hợp nhu cầu mua sắm đối với xe ô tô thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016.

Việc tổng hợp nhu cầu xe ô tô mua sắm tập trung cấp quốc gia phải phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô thì khẩn trương hoàn thành và gửi nhu cầu mua sắm xe ô tô đã được bố trí dự toán về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.

Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi đối với mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước; không thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.

Nguồn: chinhphu.vn

Nguồn: chinhphu.vn