Ông Hoàng Nguyên Học, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết 6 tháng đầu năm 2015, về cơ bản các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế của SCIC đều đạt trên 60% kế hoạch đề ra. 

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 4.936 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 63% kế hoạch. 

Lợi nhuận sau thuế của SCIC 6 tháng đầu năm đạt 3.585 tỷ đồng, tăng 63% so với kế hoạch và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2014. 

Công tác bán vốn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước; đạt 79% kế hoạch doanh thu bán vốn và tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. SCIC cũng đã triển khai bán vốn thành công tại một số DN có nhiều tồn tại và phức tạp kéo dài.

Từ nguồn thu được từ hoạt động bán vốn và lợi nhuận thu được qua các năm, SCIC đã tiến hành đầu tư vào các doanh nghiệp/dự án thuộc ngành nghề lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. SCIC tập trung vào những dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng yếu và có triển vọng lâu dài để đẩy mạnh hơn chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty trong thời gian tới.

Khổng Chiêm