Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

22,34

22,39

21,76

22,19

22,39

Tháng 7/24

21,96

21,99

21,47

21,87

22,01

Tháng 10/24

21,84

21,90

21,43

21,83

21,92

Tháng 3/25

21,91

21,98

21,58

21,95

22,01

Tháng 5/25

21,04

21,13

20,83

21,08

21,16

Tháng 7/25

20,45

20,53

20,30

20,48

20,53

Tháng 10/25

20,20

20,31

20,13

20,26

20,29

Tháng 3/26

20,16

20,30

20,15

20,25

20,25

Tháng 5/26

19,45

19,61

19,45

19,59

19,54

Tháng 7/26

19,03

19,21

19,03

19,19

19,10

Tháng 10/26

18,99

19,17

18,99

19,15

19,03

Diễn biến giá đường trắng và đường thô kỳ hạn tháng 5/2024

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters