So với cùng kỳ năm ngoái, số nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp tăng 1 nhóm so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng mới đạt kết quả này qua 2 tháng đầu năm là cà phê với kim ngạch 1,25 tỷ USD, tăng 68% (tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 500 triệu USD).
2 nhóm hàng còn lại là gỗ và sản phẩm gỗ; thủy sản. Nhìn chung, cả 3 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của lĩnh vực nông nghiệp đều đạt được tăng trưởng hết sức ấn tượng.
Với tổng kim ngạch gần 4,7 tỷ USD, riêng 3 nhóm hàng chủ lực của ngành nông nghiệp chiếm gần 8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 2 tháng đầu năm.
Dưới đây là biểu đồ về một thông tin nổi bật liên quan đến 3 nhóm hàng quan trọng nêu trên từ dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan.

3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Chi tiết kim ngạch và tốc độ tăng trưởng của 3 nhóm hàng chủ lực ngành nông nghiệp. Infographics: T.Bình.
Các thị trường xuất khẩu chủ lực của các mặt hàng nêu trên là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước thuộc EU... Dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường quan trọng đều có mức tăng trưởng khả quan, nhiều thị trường tăng trưởng cao hai con số.

3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

3 thi trường xuất khẩu lớn nhất của 3 nhóm hàng tỷ đô ngành nông nghiệp trong 2 tháng đầu năm. Infographics: T.Bình.
Với sự khởi đầu ấn tượng kể trên, các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng những con số xuất khẩu kỷ lục của các nhóm hàng trên trong năm nay.
Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ hướng đến kim ngạch 16 tỷ USD; thủy sản kỳ vọng đạt 9,5 tỷ USD; cà phê ước tính đạt 5 tỷ USD. 

Nguồn: Haiquanonline