(Infographics) 10 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trên 500 triệu USD


Nguồn: Haiquanonline