Theo khảo sát lúc 10h30 tại 8 ngân hàng lớn, ngân hàng BIDV giảm nhiều nhất, giảm 180 VND/EUR giá mua và giảm 189 VND/EUR giá bán, còn mức 25.725 - 26.752 VND/EUR.
Vietcombank giảm 174,05 VND/EUR giá mua và giảm 182,93 VND/EUR giá bán, còn mức 25.497,28 - 26.797,67 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu giảm 196 VND/EUR giá mua và giảm 83 VND/EUR giá bán, còn mức 25.832 - 26.400 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giảm 110 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 25.880 - 26.340 VND/EUR.
Techcombank giảm 7 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 25.775 - 26.973 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế giảm 144 VND/EUR giá mua và giảm 147 VND/EUR giá bán, còn mức 25.877 - 26.376 VND/EUR.
Sacombank giảm 142 VND/EUR giá mua và giảm 137 VND/EUR giá bán, còn mức 25.934 - 26.343 VND/EUR.
Vietinbank giảm 141 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 25.791 - 26.926 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.497,28 – 25.934 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.340 – 26.926 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.934 VND/EUR; Đông Á có giá bán thấp nhất 26.340 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, đồng euro được mua - bán ở mức 26.100 - 26.200 VND/EUR, giảm 150 đồng chiều mua và giảm 130 đồng chiều bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1272 USD/EUR, giảm 0,12% so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 10/7/2020

ĐVT: VND/EUR 

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.497,28(-174,05)

25.754,83(-175,81)

26.797,67(-182,93)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.832(-196)

25.936(-197)

26.400(-83)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.880(-110)

25.990(-110)

26.340(-110)

Techcombank (Techcombank)

25.775(-7)

25.971(-7)

26.973(-7)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.877(-144)

25.981(-145)

26.376(-147)

Sacombank (Sacombank)

25.934(-142)

26.034(-142)

26.343(-137)

Vietinbank (Vietinbank)

25.791(-141)

25.816(-141)

26.926(-141)

BIDV (BIDV)

25.725(-180)

25.795(-181)

26.752(-189)

 

Nguồn: VITIC