Theo khảo sát lúc 10h30 tại 7 ngân hàng lớn, ở cả chiều mua và và bán ra đều có 5 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Các ngân hàng tăng cả 2 chiều mua bán gồm có: Vietcombank tăng 94,89 VND/EUR giá mua và tăng 99,74 VND/EUR giá bán, lên mức 25.554,07 - 26.857,36 VND/EUR; Ngân Hàng Á Châu tăng 31 VND/EUR giá mua và tăng 25 VND/EUR giá bán, lên mức 25.941 - 26.395 VND/EUR; Vietinbank tăng 234 VND/EUR giá mua và tăng 337 VND/EUR giá bán, lên mức 25.918 - 27.053 VND/EUR.
Các ngân hàng tăng giá mua nhưng giảm giá bán gồm có: Ngân hàng Đông Á tăng 240 VND/EUR giá mua nhưng giảm 504 VND/EUR giá bán, còn mức 25.940 - 26.400 VND/EUR; Sacombank tăng 184 VND/EUR giá mua nhưng giảm 542 VND/EUR giá bán, còn mức 26.031 - 26.440 VND/EUR.
Các ngân hàng giảm giá mua nhưng tăng giá bán gồm có: Ngân hàng Quốc Tế giảm 13 VND/EUR giá mua nhưng tăng 78 VND/EUR giá bán, còn mức 25.975 - 26.475 VND/EUR; Techcombank giảm 125 VND/EUR giá mua nhưng tăng 492 VND/EUR giá bán, còn mức 25.746 - 26.941 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.554,07 - 26.031 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.395 - 27.053 VND/EUR. Trong đó, Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 26.031 VND/EUR; Á Châu có giá bán thấp nhất 26.395 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 13/7/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.554,07(+94,89)

25.812,19(+95,85)

26.857,36(+99,74)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.941(+31)

26.045(+35)

26.395(+25)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.940(+240)

26.040(+146)

26.400(-504)

Techcombank (Techcombank)

25.746(-125)

25.941(-34)

26.941(+492)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.975(-13)

26.079(-9)

26.475(+78)

Sacombank (Sacombank)

26.031(+184)

26.131(+259)

26.440(-542)

Vietinbank (Vietinbank)

25.918(+234)

25.943(+189)

27.053(+337)

 

Nguồn: VITIC