Chi tiết về tổng nhập khẩu trong tháng 2 như sau:

Nước nhập khẩu

Tháng 2/2021

Giá (USD/tấn)

Lượng (tấn)

Australia

4.771.846

84,83

Russia

1.407.246

78,11

Indonesia

1.337.785

56,67

Canada

622.008

78,23

United States

284.381

91,47

China

11.818

143,76

Tổng

8.435.084

79,06

Nguồn: VITIC/Reuters