Tháng trước, nước này đã tiêu thụ 31,6 tỷ mét khối (bcm), giảm 1% so với cùng tháng năm trước. Sự sụt giảm ngày do nhu cầu từ người dùng công nghiệp giảm 14% và từ các cơ sở điện giảm 10%, được bù đắp bởi sự gia tăng từ người dùng khí tại thành phố và các nhà sản xuất hóa chất.
Một số nhà phân tích đã cắt giảm dự báo về nhu cầu khí ở Trung Quốc, nhà nhập khẩu khí hàng đầu thế giới, do sự bùng phát virus corona tại Trung Quốc dự kiến làm giảm nhu cầu nhiên liệu trong công nghiệp, thương mại và giao thông vận tải vài tháng tới.
Tổng nguồn cung khí tự nhiên, không tính khí đã được lưu trữ, đạt 29 bcm, với sản lượng khí trong nước tháng 1 tăng 1% và nhập khẩu khí giảm 3,2%.
Thị trường cũng dự kiến dư thừa nguồn cung khí tự nhiên tháng 2 và tháng 3/2020, với tiêu thụ hàng ngày giảm lần lượt 6,2% và 11,2% so với một năm trước.
Số liệu chính thức về nhập khẩu khí của Trung Quố trong tháng 1/2020 bị dừng cho tới tháng 3/2020.

Nguồn: VITIC/Reuters