Riêng tháng 5/2024 xuất khẩu đạt 92,34 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng 4/2024 và giảm 7,1% so với tháng 5/2023.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 40,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này đạt trên 162,25 triệu USD, giảm 15,6% so với 5 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 5/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 41,57 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng 4/2024 nhưng giảm 14,2% so với tháng 5/2023.
Tiếp theo là thị trường Mỹ đạt 51,01 triệu USD, tăng 100%, chiếm 12,6%; Campuchia đạt 47,8 triệu USD, giảm 33,2%, chiếm 11,8%; Malaysia đạt 40,54 triệu USD, giảm 5,4%, chiếm 10%...
Xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Đông Nam Á đạt gần 122,72 triệu USD, giảm 13% so với 5 tháng đầu năm 2023, chiếm 30,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2024 giảm nhẹ

Nguồn: Vinanet/VITIC