Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng. Như vậy, QNS lần lượt hoàn thành 93,75% và 135,3% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính.
Sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và giảm 18,4% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.

Nguồn: Lan Nha/Investing.com