Mức tiêu thụ đậu tương năm 2023/24 dự báo tăng nhẹ so với dự báo tháng trước, với dự báo mức tiêu thụ tăng ở Achentina và Trung Quốc, bù đắp cho mức tiêu thụ giảm ở Mỹ và một số quốc gia ở Châu Phi và Châu Á.
Thương mại đậu tương năm 2023/24 (tháng 10/tháng 9) tăng nhẹ, chủ yếu do dự báo nhập khẩu tăng Trung Quốc, trong khi xuất khẩu tăng chủ yếu ở Achentina nhờ nguồn cung trong nước cao hơn.
Dự trữ đậu tương năm 2023/24 dự báo tăng nhẹ, do dự trữ tại Achentina, Trung Quốc, Liên bang Nga và Mỹ tăng, tăng 10% so với mức đầu năm.

 

Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 2/5/2024

Dự báo

ngày 4/4/2024

Sản lượng

377,8

395,0

392,7

Nguồn cung

422,9

442,7

437,5

Tiêu thụ

368,3

391,0

389,2

Xuất nhập khẩu

171,5

169,8

169,0

Dự trữ cuối kỳ

47,7

52,5

49,5

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO