Mức tiêu thụ đậu tương năm 2023/24 cũng giảm ở một số quốc gia trong bối cảnh nguồn cung giảm, tuy nhiên mức tiêu thụ toàn cầu dự kiến vẫn tăng 5,5% so với mùa vụ trước.
Xuất nhập khẩu đậu tương trong năm 2023/24 (tháng 10/tháng 9) giảm nhẹ do dự báo xuất khẩu của Brazil và Mỹ giảm nhẹ, và dự báo nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc và Liên bang Nga giảm.
Dự trữ đậu tương cuối kỳ (thực hiện 2023/24) hầu như không thay đổi so với dự báo trước, do điều chỉnh giảm dự trữ đối với Brazil và Liên bang Nga, trong khi dự trữ ở Mỹ tăng.

 

Dự báo cung - cầu đậu tương thế giới năm 2023/2024

ĐVT: Triệu tấn

 

Năm 2022/2023

Dự báo năm 2023/2024

Dự báo

ngày 1/2/2024

Dự báo

ngày 7/3/2024

Sản lượng

374,6

395,5

392,3

Nguồn cung

419,7

438,8

436,6

Tiêu thụ

367,2

388,6

387,3

Xuất nhập khẩu

171,6

168,2

167,1

Dự trữ cuối kỳ

44,3

49,0

48,7

Nguồn: FAO

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO