Nhập khẩu hạt cải dầu của EU trong cùng kỳ đạt 2,48 triệu tấn, giảm 24% so với một năm trước đó.
Nhập khẩu bột đậu tương đạt tổng cộng 6,59 triệu tấn, thấp hơn 10% so với một năm 2022, trong khi nhập khẩu dầu cọ ở mức 1,54 triệu tấn, giảm 13% so với một năm trước đó.

Đậu tương

Niên vụ 2023/24

 

Niên vụ 2022/23

 

Origin

tons

share

tons

share

Mỹ

2,275,708

47.1%

2,122,941

43.4%

Brazil

1,740,525

36.0%

1,706,159

34.9%

Ukraine

379,797

7.9%

450,142

9.2%

Canada

217,628

4.5%

404,283

8.3%

Uruguay

130,871

2.7%

117,047

2.4%

Hạt cải dầu

2023/24

 

2022/23

 

Origin

tons

share

tons

share

Ukraine

1,673,149

67.4%

2,222,424

68.5%

Australia

426,517

17.2%

736,688

22.7%

Moldova

227,284

9.2%

48,512

1.5%

Serbia

90,262

3.6%

51,307

1.6%

Canada

42,447

1.7%

164,280

5.1%

Dầu cọ

2023/24

 

2022/23

 

Origin

tons

share

tons

share

Indonesia

501,030

32.6%

663,410

37.8%

Malaysia

371,425

24.2%

356,693

20.3%

Guatemala

237,622

15.5%

295,471

16.8%

Honduras

141,319

9.2%

107,149

6.1%

Papua New Guinea

99,814

6.5%

134,671

7.7%

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters