Thống kê & dự báo về thương mại lúa mì, bột mì và sản phẩm lúa mì thế giới từ năm 2016-2021                                                                                                ĐVT : Nghìn tấn

 


Nguồn: VITIC/USDA