Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 10/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

304,24

1158,82

177,81

731,31

1162,6

184,47

300,45

Thế giới trừ TQ

103,31

898,82

170,81

539,31

883,6

184,45

111,55

Mỹ

50,68

373,95

0,64

146,69

311,16

59,06

55,04

Các TT

còn lại

253,55

784,87

177,17

584,62

851,43

125,41

245,41

TT XK chủ yếu

11,62

225,5

1,56

92,4

114,4

109,7

14,58

Argentina

1,87

50

0,01

11

15

34

2,88

Brazil

5,49

110

1,5

60

70

39

7,99

Nga

0,8

15

0,04

9,9

11

3,9

0,94

Nam Phi

2,21

14

0

6,6

12,3

2,3

1,61

Ukraine

1,25

36,5

0,02

4,9

6,1

30,5

1,16

TT NK chủ yếu

20,26

130,96

104,05

173,35

230,35

3,97

20,95

Ai Cập

1,7

6,4

11

14,8

17,3

0,01

1,79

EU-27

7,17

66,1

24

65

87

2,5

7,77

Nhật Bản

1,4

0

16

12,4

16,05

0

1,35

Mexico

3,39

28

18,3

27

45,25

0,9

3,54

Đông Nam Á

3,89

30,3

18,65

40,4

48,4

0,56

3,88

Hàn Quốc

1,91

0,08

11,8

9,4

11,85

0

1,93

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,53

14

1,7

9,6

14,8

1

2,43

Trung Quốc

200,92

260

7

192

279

0,02

188,9

Nguồn: VITIC/USDA