Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang 10 thị trường lớn năm 2020

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang 10 thị trường lớn quý 4/2020

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang 10 thị trường lớn tháng 12/2020

Nguồn: VITIC/USDA