Trong 20 năm qua, xuất khẩu thịt lợn từ EU sang Trung Quốc đã tăng rất mạnh từ mức hơn 58.000 tấn lên hơn 3 triệu tấn, tức là tăng khoảng 5.400%.
Năm 2010, Trung Quốc chỉ chiếm 5,5% trong tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của châu Âu, đến nay đã chiếm hơn một nửa (53,5%), với tổng lượng xuất khẩu năm 2020 đạt 5.973.123 tấn.
Năm 2020, thịt lợn đông lạnh chiếm 67% trong tổng sản phẩm thịt lợn xuất khẩu, tiếp theo là nội tạng 26,6% và mỡ lợn 4,7%.
Diễn biến xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn của Châu Âu sang Trung Quốc

Nguồn: dữ liệu từ DG Agri


Nguồn: VITIC/pig333